Chrámový sbor

Historie chrámového pěveckého sboru v Lovčicích

Myšlence vytvořit v Lovčicích pěvecký sbor předcházelo vystoupení zpěváků ze Ždánic a Lovčic na primiční mši sv. lovčického novokněze P. Františka Šprty 5. července 1939. Sbor sestavil tehdejší farář P. Vojtěch Kirchner ve spolupráci se ždánickým kaplanem P. Vlčkem a jeho vystoupení mělo natolik příznivý ohlas, že se několik zpěváků z Lovčic, jmenovitě Cyril Drozd, Václav Jetelina, Jan Luža a Antonín Konečný, rozhodlo založit samostatný sbor. P. Vojtěch Kirchner tento návrh přivítal a vypracoval stanovy spolku. Po projednání na Okresním úřadě v Kyjově dostal spolek název Farní cyrilská jednota, prvním předsedou byl zvolen Cyril Drozd. Pravidelné zkoušky začaly v září 1939 a první sbor „Zdrávas hvězdo mořská“ zazněl v kostele 8. prosince 1939 a na Vánoce 1939 byla nacvičena pod vedením druhého varhaníka Jana Poláčka vánoční mše, na varhany doprovázel František Tichý. Hned následujícího roku se konala hasičská slavnost. K této příležitosti složil profesor brněnské konzervatoře Josef Blatný, rodák z Lovčic, dva sbory k ochránci hasičů sv. Floriánovi. Oba věnoval našemu sboru, který je nastudoval a na slavnosti přednesl.

V roce 1941 se František Tichý pro pokročilý věk vzdal funkce varhaníka, na jeho místo nastoupil Jan Poláček a řízení sboru se ujal učitel Vilém Krepl. V této sestavě sbor pokračoval v činnosti až do roku 1947. Nacvičovaly se sbory především pro liturgické účely – mše, pašije, mariánské sbory, atd. O intonační nácvik a rozmnožování zpěvních partů se staral varhaník Jan Poláček. Zkoušelo se v nevyhovujících prostorách – ve staré hasičské zbrojnici, ve tkalcovské dílně Štěpána Konečného, v přístěnku staré školy. Se sborem spolupracovali houslisté ze Ždánice, dále učitel Josef Hála a František Boháček, houslista královské opery v Bělehradě, který zde pobýval během války. V té době se započalo s budování hudebního archívu, který obsahuje přes 500 skladeb a stále se rozšiřuje.

Během války byla povolena v obci činnost pouze chrámovému sboru a hasičům. Sbor tehdy uspořádal několik akademií s programem národních písní, na nichž vystupovali také bratři Silvestr a Jan Šrámkovi s houslovým koncertem a klavírní kvarteto v sestavě Jan Poláček, bratři Šrámkové a Vítězslav Habáň. Členů sboru přibývalo, že se v letech 1946-1947 po rozšíření varhan na 23 rejstříků musel pro zpěváky rozšířit kůr.

V roce 1947 se konala primiční slavnost novokněze Stanislava Frice, při které sbor poprvé dirigoval Jan Šrámek a setrval v této funkci až do roku 1954, kdy odešel působit jako sbormistr a později jako dirigent do souboru divadla železničářů v Brně. Jan Šrámek ve spolupráci s Janem Poláčkem vedli sbor na vysoké úrovni. Sbor měl tehdy 40 členů, 16-ti členný orchestr a sólové zpěváky – všichni byli z Lovčic.

P. Kirchner byl na výkony sboru velmi hrdý, organizoval zájezdy spojené s vystoupením sboru v některém kostele, první vystoupení bylo v Bučovicích a následoval Svatý Kopeček u Olomouce, Hostýn, Sloup, Lomnice u Tišnova, Velehrad; spolupráce se Ždánicemi byla samozřejmostí.

„Tehdy v Bučovicích, psal se rok 1949, naše vystoupení slovem doprovázel bučovický učitel Cenek, jeho projev byl tehdejšími funkcionáři označen za podvratný, proti demokratickému zřízení a pan učitel byl hned druhého dne zatčen. Čekali jsme s obavami, kdo z nás bude dalším vyslýchaným nebo zatčeným, ale dopadlo to dobře“, vzpomíná František Šprta, jeden ze zakládajících a dlouholetý člen sboru.


Fotografie chrámového sboru z roku 1964

Po odchodu Jana Šrámka se ve vedení sboru vystřídali dirigenti ze Ždánic pánové Burda, Bimka a Kajstura a po nich roku 1966 pan Štěpán Duroň z Lovčic. Byla to doba, kdy byla činnost chrámového sboru z ideologickým důvodů různými způsoby umrtvována, sbor zůstal bez odborného vedení, počet členů klesal, protože činnost tohoto druhu se objevovala v kádrových posudcích občanů. O to více je třeba ocenit postoje těch, kteří vytrvali.

K určitému zlomu došlo v roce 1972, kdy zemřel varhaník Jan Poláček a za varhany usedl tehdy patnáctiletý Pavel Šprta, který jako varhaník působí dosud. Trvalo určitý čas, než mladý varhaník získal potřebné zkušenosti studiem na konzervatoři a působením v armádním uměleckém souboru po dobu vojenské prezenční služby, kdy jej zastupovala Dana Nováková. Kolem roku 1974 se znovu zvedla vlna zájmu o sborový zpěv a sbor se doplnil opět na 40 členů. V tomto roce oslavil P. Kirchner jubileum 50 let kněžství, na jehož počet sbor pod vedením Štěpána Duroně vystoupil s úspěchem.


Fotografie chrámového sboru z roku 1974

V roce 1979 převzal řízení sboru mladý Petr Chromčák, pod jehož vedením se uskutečnily 2 samostatné koncerty a spoluúčinkovali na nich umělci z brněnských divadel. V letech 1981 – 1987 vedl sbor Dr. Březina z Kyjova. Po jeho odchodu byl sbor bez vedení a jeho činnost se omezovala jen příležitostné provádění dosud nastudovaných skladeb. Významné vystoupení se konalo v roce 1993 při koncertu u příležitosti zprovoznění varhan po generální opravě, na které účinkoval i mužský sbor z rakouské obce Hohenau an der March. Náš sbor řídil Pavel Šprta a na varhany doprovázel Petr Kolář z Brna. Jinak činnost sboru stagnovala až do roku 1998, kdy byl k řízení přizván opět Jan Šrámek, měl sbor jen 21 členů. Prvním krokem nového dirigenta bylo doplnění členů na 44, z toho 11 zpěváků je z okolních obcí. Druhým krokem bylo zavedení pravidelných celoročních zkoušek a třetím krokem nová skladba repertoáru s náročnějšími díly českých a cizích klasiků. Pod vedením Jana Šrámka se sbor dostal na vysokou úroveň.


Vystoupení na Májových slavnostech 2007 ve Ždánicích

V roce 1999 se uskutečnil vánoční koncert, na kterém kromě sboru vystupovala řada sólistů – Milada Šprtová a Marie Vajčnerová, zpěvačky ze Ždánic, Dagmar Selucká na zobcovou flétnu, violoncellista Josef Špaček st., člen České filharmonie a další. Každoročně pravidelně sbor vystupoval a vystupuje v Lovčicích na poslední májové pobožnosti, o Velikonocích, zajíždí do Žarošic na zásvětnou pouť, vystupuje na mši sv. při farním odpoledni, na výročí založení sboru a samozřejmě o Vánocích. V roce 2005 vystoupil na setkání rodáků v Lovčicích, byl přizván k účasti na Májových slavnostech ve Ždánicích 2007 a v roce 2008 nastudoval a přednesl vánoční mši Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ se sólisty zpěvačkou Miladou Šprtovou, Janem Šprtou na varhany, Josefem Špačkem ml. na housle, Petrem Špačkem na violoncello a další.


Děkanátní pouť v Lovčicích 2008

Od roku 2009 po náhlém úmrtí Jana Šrámka převzali vedení sboru Jan a Pavel Šprtovi a již pod jejich vedením sbor vystoupil při primiční mši sv. našeho novokněze Martina Poláčka. Sbor oslaví své 70. výročí založení koncertem v neděli 13. prosince 2009.

Koncert se uskutečnil ve farním kostele 16. května 2010 mimo jiné i pro farníky z Hohenau an der March z Rakouska a v červnu 2011 vystoupil sbor na benefičním koncertě v kostele ve Ždánicích. V  roce 2012 se sbor přestal scházet k pravidelným zkouškám a počet členů poklesl zhruba na 20. Část zpěváků se připojila do ždánického sboru. Od listopadu 2013 omlazený dvacetičlenný sbor vede Ing. Josef Pelikán, rodák z Ostrovánek a díky Mgr. Dagmar Selucké mládež založila scholu. Prostě v  Lovčicích v kostele se v duchu tradice stále zpívá a to je podstatné.
Bohoslužby v nejbližších dnech
Pátek14.06.17:45Lovčice
Neděle16.06.9:15Lovčice
Neděle16.06.10:45Nechvalín

Pro více podrobností klikněte sem
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice